منوی اصلی
 
  ليقوان چاي

رودخانه ليقوان (ليقوان چاي) از دامنه هاي شمالي رشته كوه سهند سرچشمه مي گيرد.   چشمه سارهاي  متعددي از دره هاي شرقي و غربي  ليقوان به آن مي پيوندد و رودخانه پرآبي را تشكيل مي دهند. جريان رودخانه از جنوب به شمال است و اراضي پايين دست ليقوان را آبياري مي كند. اين رودخانه در دره نسبتاً عميقي نسبت به سطح روستاي ليقوان جريان دارد.
 آب رودخانه در سرچشمه، بسيار خنك و گوارا است و مكان نشو و نماي ماهي قزل آلا است.