منوی اصلی
 
  هتل قدس
کد: 21114/2
درجه: 2a
مدیر: کریم رسول زاده
تعداد تختها: 80
تعداد اتاقها: 35
سوئیت: -
یک تخته: 12
دو تخته: 33
پست الکترونیکی:
آدرس سایت:
تلفن: 5568098-0411
فاکس: 5559092-0411
آدرس: تبریز- خیابان امین- فلکه ترمینال قدیم