منوی اصلی
 
  هتل مرواريد

درجه:  1t
مدیر: حسین جوادزاده
تعداد تختها: 48
تعداد اتاقها: 23
تلفن:   6- 35513337-041
فاکس:     35513336-041
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی- روبروی باغ گلستان- پلاک 504