منوی اصلی
 
  چشمه آب معدني كندوان

كندوان روستايي تاريخي و كم نظير است كه در فاصله 22 كيلومتري جنوب اسكو در ميان دره اي باصفا و كنار رودخانه پرآبي به همين نام واقع شده است. فاصله روستاي كندوان تا تبريز 62 كيلومتر است. اين روستا چشمه آب معدني مهمي، به همين نام، دارد كه بسيار مشهور است.
چشمه آب معدني كندوان بعد از خروج از زمين در منبعي جمع مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد. آب چشمه خواركي است و در درمان بيماري هاي كليوي نقش بسزايي دارد. به همين منظور بيماران كليوي از دور و نزديك براي درمان و استفاده از آب چشمه، يا به خود روستا مراجعه مي كنند و يا آب چشمه را از فروشندگان آن در شهر تبريز مي خرند.