منوی اصلی
 
  بازار حرمخانه

تاریخچه و مشخصات بنا:
بنای بازار حرمخانه قسمتی از بازار قدیمی تبریز بوده و متعلق به اواخر دوره زندیه می باشد.

شرح عملیات اجرایی سال 1385 معاونت حفظ و احیاء

1- شمع بندی طاق در حال ریزش.
2- تقویت پرهای شکسته و دوخت و دوز آنها.
3- دوخت و دوز طاق.
4- بندکشی طاق ها.