منوی اصلی
 
  بندر شرفخانه


بزرگترين بندر ساحلي درياچه  اروميه است كه در بخش مرکزی شهرستان شبستر واقع شده و رشته اي از راه آهن تبريز– جلفا كه از صوفيان منشعب مي شود به شرفخانه منتهي مي شود. در اين بندر تاسيسات نسبتاً مهم بندري و انبارهاي كالا وجود دارد. همچنين براي استفاده مسافرين، قايق هاي  مسافربري وجود دارد. اين بندر در شمال شرقي درياچه، در فاصله 49 كيلومتري صوفيان و 30 كيلومتري جنوب شبستر و 88 كيلومتري غربي تبريز واقع شده است.از نظر اقتصادي، قرار گرفتن بندر شرفخانه در ساحل شمالي درياچه اروميه حائز اهميت است. در فصل تابستان تعداد كثيري از مردم به منظور استفاده از آب و لجن درياچه براي آب درماني و لجن درماني به اين بندر وارد مي شوند.